Regulamin sklepu internetowego hellridershop.com

§1 Definicje pojęć stosowanych w regulaminie

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedawca– rozumie się przez to SELF – MADE Sp. zo. o., NIP: 783-184-85-93, KRS: 0000943250 Adres: Umińskiego 11a/12, 61-517 Poznań

 2. Cena – rozumie się przez to cenę brutto produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu.

 3. Cennik – rozumie się przez to listę Produktów wraz z ich Cenami.

 4. Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego korzysta z usług dostępnych po jego założeniu na stronie www.hellridershop.com, w szczególności Konto umożliwia: zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła.

 5. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego, za pomocą którego Klient dokonuje zakupu.

 6. Koszty dostarczenia produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem Zamawiającego.

 7. Produkt – rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

 8. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hellridershop.com

 9. Serwis, Portal – rozumie się przez to automatyczny mechanizm znajdujący się na stronie internetowej www.hellridershop.com umożliwiający dokonywanie przez Zamawiającego przewidzianych Regulaminem czynności w zakresie składania Zamówienia w formie elektronicznej oraz zespół pozostałych funkcjonalności oferowanych pod tym adresem.

 10. Zamawiający, Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która złoży Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 11. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 12. Konsument – w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 13. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej przewidzianej przepisami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Produktu.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.hellridershop.com prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ze Sprzedawcą można kontaktować się w następujący sposób: – drogą elektroniczną na adres hellriderfashion@gmail.com,
 3. Dokonywanie Zamówień następuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz według zasad wskazanych w niniejszym regulaminie.
 4. Złożenie Zamówienia w sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Zamawiający musi być osobą pełnoletnią oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Zamówione Produkty będą dostarczane do miejsc dostawy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów w Europie.
 7. Produkty oferowane przez Sklep oraz ich Ceny mogą różnić się od produktów i cen oferowanych w stacjonarnych sklepach Sprzedawcy.
 8. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 9. Zakazanym jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 10. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 11. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu, np. z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

§ 3 Ceny Produktów

 1. Wszystkie Ceny Produktów w Sklepie www.hellridershop.com wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 2. Ceny Produktów nie zawierają Kosztów dostarczenia Produktu.
 3. Cena podana przy Produkcie w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest ostateczna, wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamawianych Produktów przedstawiana jest w zakładce Koszyk i aktualizowana po dodaniu każdego Produktu.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia (całkowita wartość zamawianego Produktu + Koszty dostawy Produktu) podawana jest po wybraniu sposobu płatności i dostawy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów uwidocznionych w Cenniku. Nie narusza to praw nabytych Klientów, którzy złożyli zamówienie lub dokonali płatności.
 7. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem stronyi nternetowej www.hellridershop.com
 2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Produkt z kategorii produktów prezentowanych na stronie Sklepu i dodać go do Koszyka. Podobnie należy postępować z kolejnymi Produktami, które Klient zamierza kupić.
 3. W Koszyku prezentowane są: nazwa produktu, jego zdjęcie, ilość, Cena oraz łączna wartość wybranych Produktów.
 4. Maksymalna liczba Produktów tego samego rodzaju i rozmiaru zamawianych przez jedną osobę wynosi 5 (pięć) sztuk.
 5. Po dodaniu Produktów do Koszyka należy dokonać wyboru formy dostawy i formy płatności, następnie kliknąć pole „Dalej” w celu przejścia do etapu: Dane do faktury i wysyłki.
 6. Jeśli Klient posiada Konto w Sklepie powinien zalogować się korzystając z pól do logowania na etapie „Twoje dane” w celu sfinalizowania zakupu, a następnie zweryfikować adres do faktury i wysyłki. Jeśli dane adresowe wymagają aktualizacji należy kliknąć pole ”Nowe dane klienta” i wprowadzić nowe informacje. Jeśli Klient zalogował się bezpośrednio po wejściu na stronę Sklepu, jego dane adresowe wyświetlą się automatycznie.
 7. Po podaniu danych adresowych należy zweryfikować zawartość Koszyka oraz pozostałych detali Zamówienia: danych adresowych, formy dostawy i formy płatności. Jeśli wymagają skorygowania należy kliknąć pole „ Powrót”. Jeśli są prawidłowe, należy kliknąć pole „Zamawiam i płacę”
 8. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera szczegółowe informacje na temat złożonego zamówienia oraz numer, którym należy posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą.

§ 5 Modyfikacja lub rezygnacja z Zamówienia

 1. Po potwierdzeniu Zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji.
 2. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia do momentu jego komplementacji. Po przekazaniu Zamówienia firmie kurierskiej odwołanie Zamówienia nie jest już możliwe.
 3. Rezygnacja z Zamówienia musi być przesłana do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres hellriderfashion@gmail.com. Niniejsze zapisy nie naruszają prawa Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami.

§ 6 Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia rozumiana jest jako skompletowanie zamawianych Produktów, przygotowanie dokumentów, zapakowanie oraz przekazanie paczki firmie kurierskiej.
 2. Sklep www.hellridershop.com dokłada wszelkich starań, aby Produkty prezentowane na stronie były zawsze dostępne.
 3. W niezwykle rzadkich przypadkach niedostępności Produktu/części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia drogą elektroniczną i proszony o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). W takiej sytuacji realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu otrzymania odpowiedzi od Klienta. W przypadku braku odpowiedzi, po upływie 7 dni od momentu przesłania zapytania do Klienta, Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta poprawnego, dokładnego adresu dostawy. Adres dostawy musi znajdować się na terenie Polski i nie może być adresem skrytki pocztowej.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Zamawiającego w formularzu zakupu dane są niepełne lub błędne. W tym wypadku Sprzedawca zwróci pieniądze Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
 6. Realizacja Zamówienia złożonego w Sklepie www.hellridershop.com rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.
 7. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura .
 8. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy. Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 5 dni roboczych.
 9. Po przekazaniu przez Sprzedawcę paczki z Zamówieniem firmie kurierskiej Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną oraz otrzyma fakturę i numer do śledzenia statusu przesyłki z zamówieniem.

§ 7 Zawarcie umowy, prawo odstąpienia od umowy

 1. Warunki umowy przewiduje niniejszy regulamin i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Umowa zostanie zawarta w momencie wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia istotnych warunków Zamówienia.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia w przesłanej Zamawiającemu akceptacji Zamówienia.
 4. Sprzedawca dostarcza Produkty Zamawiającemu, faktura przesyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z kosztami dostarczenia Produktów.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorca indywidualny, może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy (odebrania przesyłki). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hellriderfashion@gmail.com oraz odesłanie paczki z oryginalnie zapakowanym towarem, z kompletem metek, bez śladów użytkowania.
 7. Wzór odstąpienia znajduje się pod FORMULARZ ODSTĄPIENIA
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Zwracany przez Klienta Produkt winien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony z oryginalnie przyczepioną metką do towaru oraz akcesoriami. Wraz z Produktem Zamawiający winien dostarczyć wypełniony Formularz odstąpienia od umowy według wzoru znajdującego się pod linkiem w punkcie 7 powyżej lub w innej formie pisemnej – jednoznacznego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawierającego co najmniej: numer zamówienia i/lub faktury, datę zakupu, dane adresowe Klienta, numer telefonu, adres email, numer konta bankowego do zwrotu Ceny Produktu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 11. Paczkę ze zwrotem należy wysłać na adres: hellrider, ulica Głogowska 180/7, 60-126 Poznań.
 12. Zwrot kwoty, wynikającej z wartości Produktów i ewentualnych Kosztów ich dostarczenia do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 13. Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem kwoty, o której mowa w pkt.13 do czasu otrzymania Produktów od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Jeśli Klient poniósł Koszt dostawy zamówienia od Sprzedawcy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości zostanie on zwrócony Klientowi, przy czym zostanie zwrócony najtańszy Koszt dostarczenia Produktu dostępny w Sklepie.
 15. Zwrot należności z tytułu rozliczenia odstąpienia od umowy nastąpi przy wykorzystaniu takiej samej metody jaką Klient wybrał do opłacenia zamówienia.

§ 8 Reklamacja produktu

 1. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca powinien dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. W szczególności Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli:
  a) w zakupionym Produkcie ujawni się wada,
  b) dostarczony Produkt został uszkodzony podczas dostawy – Klient powinien zgłosić niezwłocznie ten fakt do Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od odbioru zamówienia,
  c) dostarczony produkt jest niezgodny z Zamówieniem.
 4. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie pisemnej. Sprzedawca rekomenduje przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres email: hellriderfashion@gmail.com przed odesłaniem produktu. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) nazwę Produktu, jego rozmiar,
  b) okoliczności powstania wady / uszkodzenia, w szczególności rodzaj i datę ujawnienia wady / uszkodzenia,
  c) żądanie co do sposobu doprowadzenia reklamowanego Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży: naprawa lub wymiana lub złożenie oświadczenia o obniżenie ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
  d) dane kontaktowe składającego reklamację,
  e) numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona równowartość reklamowanego Produktu w przypadku uznania reklamacji a braku możliwości naprawy lub wymiany lub obniżenia ceny.
 5. Klient może złożyć reklamację korzystając ze wzoru Formularza Reklamacji.
 6. Reklamowany Produkt i Zgłoszenie reklamacji / Formularz Reklamacji powinny zostać starannie zapakowane i zabezpieczone na czas transportu przed ewentualnym uszkodzeniem i odesłane na koszt Klienta na adres: hellrider, ulica głogowska 180/7, 60-126 Poznań
 7. Sklep hellrider nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 8. Sklep www.hellridershop.com ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego Produktu. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny podany przez niego sposób.
 9. Jeżeli produkt ma wadę Klient może:
  a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep www.hellridershop.com niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  b) Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego oraz przedsiębiorcy indywidualnego, Sprzedawca zwróci koszt odesłania reklamowanego produktu w przypadku uznanej reklamacji.
 11. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Sprzedawca udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
 13. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ani przedsiębiorcą indywidualnym, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w pkt. 6 powyżej.

§ 9 Wymiana Produktu

 1. W przypadku chęci wymiany Produktu Klient powinien odstąpić od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do danego Produktu, a następnie złożyć nowe Zamówienie na kolejny Produkt.

§ 10 Kody rabatowe

 1. Sklep przewiduje możliwość organizowania akcji promocyjnych, w których Klienci będą mogli dokonać zakupu z uwzględnieniem kodu rabatowego.

§ 11 Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

 

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania Zamówienia bez rejestracji w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez Leatherformat Kinga Korbalewska, uica Głogowska 180/7, 60-126 Poznań, Polska.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, na otrzymywanie newslettera, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po poprzez zgłoszenie pod adres: hellriderfashion@gmail.com
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej Polityce Prywatności. 

§ 13 Newsletter

 1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim użytkownikom Portalu www.hellridershop.com, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych ofertach, promocjach, wyprzedażach.
 2. Usługa dostępna jest dla wszystkich użytkowników Portalu www.hellridershop.com, bez warunku rejestracji w Portalu.
 3. Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się w Portalu www.hellridershop.com podać poprawny i aktywny adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 4. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.
 5. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprzez kliknięcie w odpowiedni link podany w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.
 6. Osoba zamawiająca subskrypcję Newslettera akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. Sklep dąży by spory z Konsumentem były rozwiązywane w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie dała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.
 6. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2021